Vedtægter for Oxfam IBIS

Vedtaget på Generalforsamlingen for Oxfam IBIS den 21. november 2020

Please find the statutes in Engligh here.

§ 1. Navn

Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam IBIS.

Stk. 2. Oxfam IBIS kan i internationale sammenhænge arbejde under navnet Oxfam Denmark.

§ 2. Formål

Oxfam IBIS er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS arbejder med udvikling i udvalgte ulande og bekæmper i Danmark og internationalt årsagerne til fattigdom og ulighed.

§ 3. Organisationens medlemmer

Stk. 1. Som individuelt medlem kan optages personer, som støtter Oxfam IBIS’ formål, og som ønsker at bidrage til organisationens arbejde. Bestyrelsen kan træffe beslutning om støttemedlemskab og fastsætter de nærmere retningslinjer herfor.

Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages organisationer, institutioner, foreninger, private virksomheder, forbund eller andre sammenslutninger, som støtter Oxfam IBIS’ formål, og som ønsker at bidrage til organisationens arbejde. Kollektive medlemmer godkendes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Individuelle og kollektive medlemmer, som på væsentlige punkter handler i strid med foreningens vedtægter og formål, kan ekskluderes af Bestyrelsen. Beslutning herom kræver 4/5 flertal i Bestyrelsen.

§ 4. Økonomi

Oxfam IBIS er en forening. Oxfam IBIS hæfter udelukkende med organisationens formue. Oxfam IBIS' arbejde finansieres ved medlemskontingenter og medlemsbidrag, ved offentlige midler, ved indsamlinger og ved andre bidrag.

§ 5. Kontingent

Medlemskab tegnes for ét år. Kontingent for individuelle medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra Bestyrelsen. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Bestyrelsen efter aftale med de pågældende.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Oxfam IBIS holder årligt en ordinær generalforsamling senest i november måned.

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra Bestyrelsen
 3. Arbejdsprogram for det kommende år
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af Bestyrelsen
 9. Valg af parlamentarisk revisor
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være modtaget af Oxfam IBIS senest fem uger før generalforsamlingen. Øvrige forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal være modtaget af Oxfam IBIS senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelse med dagsorden og evt. vedtægtsændringer kommunikeres til alle medlemmer senest fire uger før generalforsamlingen.

Stk. 5. Eventuelle skriftlige opstillingsgrundlag for kandidater til bestyrelsesvalget offentliggøres til medlemmerne via digitale medier fra fire uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsens beretning, regnskab, forslag til arbejdsprogram, øvrige forslag og budget udsendes til de tilmeldte medlemmer to uger før generalforsamlingen og er i øvrigt tilgængeligt via Oxfam IBIS’ hjemmeside.

§ 7. Stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 1. Hvert kollektive medlem og hvert individuelle medlem har én stemme.

Stk. 2. Individuelle medlemmer har stemmeret og er valgbare, hvis indmeldelsen i foreningen er sket, og kontingentindbetalingen er registreret senest én måned før generalforsamlingen. Stemmeret kræver personligt fremmøde. Undtaget herfra er medlemmer, som har fast ophold i udlandet, idet disse kan stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af Oxfam IBIS. Denne person kan højst bære tre fuldmagter. Ved valg til Bestyrelsen gælder særlige regler, se § 9.

Stk. 3. Kollektive medlemmer har stemmeret fra det øjeblik, Bestyrelsen har godkendt deres medlemskab af Oxfam IBIS. Kollektive medlemmer har stemmeret ved én udpeget repræsentant.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre andet er eksplicit angivet i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed foretages der ny afstemning. Hvis den anden afstemning også giver stemmelighed, bortfalder forslaget.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres skriftligt med angivelse af emnet af enten mindst en 1/4 af Oxfam IBIS’ individuelle medlemmer beregnet efter muligt stemmetal ved generalforsamlingen eller besluttes af Bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af Bestyrelsen med fire ugers varsel. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én uge efter, at Bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring. Ekstraordinært valg til Bestyrelsen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer på generalforsamlingen bestemmer det. I så fald er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

§ 9. Valg til Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf ni medlemmer vælges af generalforsamlingen, og ét medlem vælges af og blandt de lønnede medarbejdere ansat af Oxfam IBIS i Danmark.

Stk. 2. De ni medlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for to år ad gangen forskudt, således at generalforsamlingen i lige årstal vælger mindst fire og i ulige årstal vælger mindst fem til bestyrelsen. Valgbare til Bestyrelsen er individuelle medlemmer, dog ikke ansatte eller udsendte, samt én repræsentant pr. kollektivt medlem. Kandidater til Bestyrelsen kan opstilles mundtligt indtil umiddelbart før valget på generalforsamlingen, se i øvrigt § 6.

Stk. 3. Valget til Bestyrelsen foregår ved hemmelig afstemning. Der kan stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Der må kun afgives én stemme pr. opstillet.

Stk. 4. Stemmer som følger: Antal medlemmer til Bestyrelsen på valg Antal stemmer pr. medlem 4 3 5 4 6 4 7 5 8 6 9 6

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Suppleanter indsuppleres efter stemmetal på generalforsamlingen frem til næste valg til Bestyrelsen.

Stk. 6. Sekretariatets lønnede medarbejdere vælger af deres midte efter demokratiske principper ét bestyrelsesmedlem senest to uger før generalforsamlingen. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem præsenteres på generalforsamlingen sammen med de øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og tiltræder bestyrelsen samtidigt. Det medarbejdervalgte medlem vælges for to år ad gangen.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Oxfam IBIS generelle politik og organisationens økonomi og godkender dispositioner af overordnet karakter for organisationens drift og udvikling. Bestyrelsen delegerer mandat til organisationens repræsentanter i Oxfam International.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand/forkvinde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender kommissorium for Bestyrelsen samt for de udvalg, som Bestyrelsen beslutter at nedsætte. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed vil formandens/-kvindens stemme afgøre udfaldet.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte et forretningsudvalg, som med ansvar overfor bestyrelsen fører tilsyn med, at økonomien forvaltes i overensstemmelse med budgetter og økonomiske hovedmålsætninger som fastsat af Bestyrelsen. Oxfam IBIS formand/-kvinde er automatisk medlem af forretningsudvalget, og den parlamentariske revisor deltager med observatørstatus.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til at varetage særlige opgaver. Bestyrelsen kan indkalde ressourcepersoner til at bistå arbejdet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan træffe beslutning om etablering af én selvstændig og/eller samarbejdende juridisk enhed herunder for eksempel en fond, der falder ind under Oxfam IBIS’ formål.

Stk. 6. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem deltager i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder samme ansvar og fortrolighed. Medlemmet betragtes som inhabil i beslutninger om arbejdskonflikter, lønforhandlinger og lignende. Medlemmet må ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer udelukkende varetage foreningens interesse, medlemmet repræsenterer ikke de øvrige medarbejdere i bestyrelsen, men bibringer væsentlig indsigt i den daglige drift, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke besidder.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær som leder af sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig over for Bestyrelsen for den daglige ledelse af sekretariatet.

§ 11. Regnskaber og tegningsret

Stk. 1. Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Organisationens regnskaber revideres af en godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Organisationen tegnes af formanden/forkvinden og generalsekretæren i forening eller af et flertal på 4/5 af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele speciel fuldmagt til ansatte eller til medlemmer af Bestyrelsen. Ingen ansat kan dog alene tegne for konti i pengeinstitutter.

§ 12. Medlemskab af Oxfam International

Stk. 1. Oxfam IBIS er medlem af Oxfam International. Medlemskabet bygger på den overordnede politik, vedtaget af Oxfam Internationals øverste myndighed samt en medlemsaftale mellem Oxfam IBIS og Oxfam International og en licensaftale. Eventuelle ændringer i medlemsaftalen skal godkendes af Bestyrelsen.

§ 13. Ændringer af vedtægter

Ændringer af Oxfam IBIS’ vedtægter kan kun ske, hvis 4/5 af de fremmødte stemmer for. Ændringer af vedtægterne kan ske på en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændringer skal være Oxfam IBIS i hænde senest fem uger før Generalforsamlingen og kommunikeres til alle medlemmer senest fire uger før afholdelse af Generalforsamlingen.

§ 14. Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af Oxfam IBIS skal for at have gyldighed vedtages af 3/4 af de individuelle medlemmer af foreningen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt med de varsler, som er angivet i § 6.

Stk. 2. Dersom det nødvendige flertal ikke opnås, men 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget om opløsning, kan gyldig vedtagelse ske med 3/4 flertal af de tilstedeværende på en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes tidligst én måned og højst 13 måneder efter generalforsamlingen, som vedtog forslaget om opløsning. Forslagets ordlyd skal udsendes med indkaldelsen.

Stk. 3. I tilfælde af Oxfam IBIS’ opløsning disponeres der over foreningens midler efter nærmere bestemmelse af den generalforsamling, som vedtager opløsningen. For så vidt angår bevilgede midler, disponeres der efter særlig aftale med de pågældende donorer. Oxfam IBIS arkiver overgår til rigsarkivet.