Sida-støttede projekter

Foto: William Vest-Lillesøe

Styrkelse af civilsamfundet i Guatemala

Baggrund:

Guatemala er et af de mest ulige lande i verden med hensyn til sundhed, uddannelse og indkomstfordeling. Landets kulturelle mangfoldighed er stor, og der tales 25 sprog. Guatemalas sociale og økonomiske situation i dag er fortsat præget af fattigdom, racisme, udstødelse, vold og straffrihed. Denne situation er delvis funderet i en svag statsstruktur, der ikke formår at beskytte udsatte grupper eller sikre dem adgang til basale ydelser som uddannelse og sundhed.

Projektet:

Dette program har til formål at styrke oprindelige folks rettigheder i Guatemala. Gennem støtte til oprindelige folks organisationer vil programmet styrke dem i kampen for retfærdighed og til at beskytte deres individuelle og kollektive rettigheder.

Der er særligt fokus på at gøre kvinder bedre i stand til at få indflydelse og især adgang til retfærdighed i både det formelle retssystem og i de oprindelige folks egne retssystemer. Også unge støttes til at blive mere aktive medlemmer af lokalsamfundene for at skabe et mere inkluderende samfund og bedre muligheder for økonomisk udvikling og muligheder. Programmet bygger på gode resultater fra en tidligere fase af indsatsen, hvor 31 projekter fik støtte til blandt andet at støtte kvinder, fremme deres rettigheder og bekæmpe vold.

I alt vil projektet nå over 600 grupper af oprindelige folk og direkte involvere op mod 2300 oprindelige folks ledere. Programmet er støttet af Sida med i alt 6,2 millioner euro (godt 45 millioner kroner).

Projektland: Guatemala


Actions for Inclusive and Responsible Governance, AGIR

Baggrund:

Mozambique har oplevet en dramatisk udvikling i de sidste år. Fra en situation med økonomisk vækst og forbedringer af forholdene for civilsamfundet, står samfundet nu over for alvorlige udfordringer.

Projektet:

Initiativet fokuserer på omfordeling af velstand og offentlige services, grundlæggende rettigheder og politisk deltagelse og repræsentation. Oxfam IBIS har været ansvarlig for delprogrammet om adgang til information, der sigter mod at sikre indflydelse og retfærdighed for alle borgere i Mozambique, især de mest marginaliserede grupper.

14 lokale organisationer samarbejder med Oxfam for at udføre aktiviteterne inden for tre arbejdsområder:

  • Forskning og fortalervirksomhed for at holde udvindingsindustrien ansvarlig og sikre at de betaler skat og driver deres forretning i overensstemmelse med reglerne.
  • Kapacitetsudvikling af både politikere og borgere om rettigheder og pligter til at dele information
  • Overvågning af finansiering og kvaliteten af ​​grundlæggende offentlige services som sundhed og uddannelse
  • Lobbyvirksomhed for forbedret adgang til information, ytringsfrihed og pressefrihed samt uddannelse af journalister

Programmet støttes af Sida med i alt 19 millioner euro (godt 140 millioner kroner).

Projektland: Mozambique